KUSH JEMI NE?

Kalibrime dhe teste
SHERBIME ELEKTRONKE
Albmedtech ofron programe dhe aplikacione per administrimin dhe menaxhimin e proceseve te punes dhe procedurave duke fokusuar gjeresisht ne implementimin e teknologjive dhe aplikacioneve ne fushen e mjekesise dhe menaxhimit shendetesor. Ne ofrojme programe profesionale te programuara dhe pershtatur...
SHERBIME IT, PROGRAME ADMINISTRIMI, WEBSITE, APLIKACIONE
SHERBIME DHE SUPORT
Albmedtech është një kompani private e fokusuar në shërbimet teknologjike të fushës së mjekësisë dhe teknologjisë së informacionit. Fokusi yne eshte ofrimi i pajisjeve mjekesore & laboratorike dhe sherbimeve per pajisjet mjekesore ne qendrat diagnostikuese e terapeutike dhe laboratoret mjekesore. Po...
PAJISJE MJEKESORE E LABORATORIKE
Shitje, Pjese nderrimi, Suport teknik per pajisjet mjekesore e laboratorike, Riparime te ndryshme, Kolaudime, Mirmbajtje, Kontrolle periodike, Perditesim te pajisje spitalore dhe pajisjeve laboratorike ekzistuese, Sherbime per autoklava, instalime elektrike dhe zhvillim rrjetesh etj
MATJE DOZIMETRIKE, QA, PROTOKOLLE DHE TRAJNIME

SHERBIMET TONA

PAJISJE MJEKESORE

Albemdtech eshte kompani e profilizuar per: Shitjen, Pjese nderrimi, Instalime dhe Suport teknik per pajisjet mjekesore  e laboratorike, Riparime te ndryshme, Kolaudime, Mirmbajtje, Kontrolle periodike, Perditesim te pajisje spitalore dhe pajisjeve laboratorike ekzistuese, Sherbime per autoklava, instalime elektrike dhe zhvillim rrjetesh etj

SHERBIME DHE SUPORT

Albedtech ofron ekspertizen e vet ne permiresimin e cilesise se sherbimeve qe ofrojne qendrat diagnostike e terapeutike duke kryer Matje dhe Analiza ne Qendrat Diagnostike per rrezatimet jonizuese, Studime dhe Raporte Teknike per RRJ & RRJJ, Kontroll Cilësie, Matje Dozimetrike /komisionime, Konsulence per menyren e funksionimi dhe permieresimit etj.

PROGRAME

Albmedtech ofron Programe Administrimi te fushave te ndryshme ku perfshihen menaxhimi i burimeve njerezore, aktiviteti dhe dokumentacioni, Module sherbimesh te personalizuara per biznese te ndryshme, Aplikacione Mobile per kompani dhe sherbime, Programe dhe antivisuse per PC dhe rrjetin kompjuterik.

SHERBIME IT

Albmedtech eshte specializuar ne fushen e sherbimeve informatike dhe ofron per klientet  e vet implementim te Rrejteve kompjuterike (LAN, local server & localhost), Administrim te dhenash, programim faqesh interenti profesionale, domain dhe hostim on line ne severat e kompanise etj

MATJE DOZIMETRIKE

Albmendtech  ju ofron te gjitha matjet e nevojshme per RRJ, ambientin e punes, dozen ne mjediset e stafit dhe pritjes, analiza e pajisjeve dozimetrike dhe kalibrim i tyre,  matje te dozes se rrezatimeve ne ambiente publike apo mjedise te veccanta, ne mallra e produkte etj

ANALIZA DHE STUDIME

Studime dhe Raporte Teknike perfshine nje sere drejtimesh te funksionimit te pajisjeve dhe qendrave mjekesore. Albmedtech me ekspertet qe bashkepunon ofron ofron studime specifike per implementimin e teknologjive te reja

TRAJNIME 

Albmedtech pas cdo implementimi apo perditesimi ofron per punonjesit dhe stafin asistence teknike per perdorimin e pajsjeve dhe kontrollin periodik te funksioninmit te tyre. Asistence ne hartimin e dokumentacionit dhe protokolleve te punes

DOKUMENTE

Albmedtech ofron asistencen e vet ne hartimin e dokumentacionin e nevojshem ne kuader te akreditimit te qendrave spitalore, diagnostike e laboratorike, rregullore pune, protokolle te ndryshme, raporte teknike e analitike etj. Po ashtu ofron kurse trajnimi per studente te imazherise, fizikes mjekesore elektronikes

PARTNERITET 

Albmedtech ofron partneritet dhe sherbime te ekspertizes per biznese dhe organizma qe jane ne proces hartimi dhe implementimi te projekteve te ndryshme ne fushen e teknologjive mjekesore, teknologjise se informacionit, shendet publik dhe fusha te tjera me fokus te perafert

INFORMOHU NE KOHE REALE

albmedtech banner