Suport Teknik

Albmedtech ofron suport teknik per pajisjet spitalore te qendrave mjekesore, diagnostike e laboratorike duke asistuar ne mirmbajtjen, kontrollin periodik, teste teknike dhe funksionale si dhe ne hartimin e skedave, formulareve dhe raporteve periodike te vleresimit.