Kërkime dhe studime

research clipart 593533 iation terms Vector illustration Stock Vector 710x400

Albmedtech falë eksperiencës disa vjecare dhe stafit të kualifikuar, ofron një gamë të madhe kontributesh për studentët dhe profesionistët e mjekësisë që angazhohen në kërkim shkencor dhe studime. Ne vëmë në dispozicionin tuaj infrastrukturën tonë për kryerjen e matjeve, analizave, praktikave laboratorike dhe praktikave profesionale, detyrave të kursit. Konkretisht ju mundësojmë:

  1. Konsulencë për kryerjen e një punimi, studimi shkencor, analizën, rezultatet dhe përfundimet
  2. Metodologji matjesh, analizë të dhënash, udhëzime, asistencë për përpunimin e të dhënave, përpunime statistikore, vlerësime dhe përfundime
  3. Trajnime për metodologjinë e kryerjes së një studimi, hartimin dhe paraqitjen e të dhënave
  4. Përpunime statistikore:
  • modelet e regresit (përfshi modelin e regresit linear, logjistik etj)
  • modele parametrike dhe jo parametrike
  • modele bajesiane dhe grafike (bayesian models)
  • modele të serive kohore (time series analysis and prediction)
  • modele të mbijetesës (survival analysis)
  • modele të analizës klaster (cluster analysis

5. Përkthime, editime, përmbledhje, hartim raportesh, sondazhe, pyetësorë, prezantime, tema të ndryshme studimi etj

Albmedtech