Sherbime dhe riparime

Albedtech ofron ekspertizen e vet ne permiresimin e cilesise se sherbimeve qe ofrojne qendrat diagnostike e terapeutike duke kryer Matje dhe Analiza ne Qendrat Diagnostike per rrezatimet jonizuese, Studime dhe Raporte Teknike per RRJ & RRJJ, Kontroll Cilësie, Matje Dozimetrike /komisionime, Konsulence per menyren e funksionimi dhe permieresimit etj. Albmedtech mundeson riparimin e paisjeve tuaja laboratorike dhe diagnostike me ane te eksperteve te saj ne fushen elektronike ,elektrike , mekanike si dhe informatike.